29 มกราคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่ 20 - 26 ส.ค. 62

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่ 20 - 26 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ปฏิบัติงานโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษใช้ในงาน

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 300 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทร. 0-3845-5456 ต่อ 123 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

3. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

4. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

 

5. ตำแหน่ง เภสัชกร (หลักสูตร 6 ปี) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์(หลักสูตร 6 ปี) และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสถาบันเภสัชกรรม
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

 

6. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

7. ตำแหนง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 300 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทร. 0-3845-5632-6 ต่อ 123 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเวชสถิติ ทางเวชระเบียน
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 300 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทร. 0-3845-5456 ต่อ 123 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

19 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 131 ครั้ง

Engine by shopup.com