08 กรกฎาคม 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลทั่วไป 35 อัตรา ตั้งแต่ 23 ก.ย. - 4 ต.ค. 62

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลทั่วไป 35 อัตรา ตั้งแต่ 23 ก.ย. - 4 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานเชิงบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 35 อัตรา


ปฏิบัติงานในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563 อัตราค่าตอบแทน วันละ 315 บาท (ทำงานวันละ 7 ชั่วโมงไม่นับเวลาหยุดพัก)


คุณสมบัติ

1. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. เป็นผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือผู้ว่างงาน และมีความประพฤติดีเป็นที่ยอมรับในสังคม
3. เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนว่างงาน ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ในระหว่างเดือนมกราคม - เดือนตุลาคม 2562
4. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันสมัคร

 

 

วัน เวลา และสถานที่วันรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 055-416857

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

26 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 2114 ครั้ง

Engine by shopup.com