22 กันยายน 2563

ดูบทความโรงพยาบาลรามาธิบดี รับพยาบาล จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ย. 62

โรงพยาบาลรามาธิบดี รับพยาบาล จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 


โรงพยาบาลรามาธิบดี รับพยาบาล จำนวน 11 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พยาบาล จำนวน 10 อัตรา

 

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล

การศึกษา : ปริญญาตรี

ระยะเวลาที่เปิดรับ : วันที่ 21 สิงหาคน 2562 ถึง 15 กันยายน 2562

เงินเดือน : 20,090 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการพยาบาล และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ยังไม่หมดอายุ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร)
- สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ :  สมัครงาน

 

 

2. พยาบาล จำนวน 1 อัตรา

 

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา

การศึกษา : ปริญญาตรี

ระยะเวลาที่เปิดรับ : วันที่ 20 สิงหาคน 2562 เป็นต้นไป

เงินเดือน : 20,090 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ หญิง อายุ 30
- คุณวุฒิ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร)
- หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ดี
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์
- สนใจสามารถสมัครงานออนไลน์ผ่าน www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ และสมัครภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกจากคุณสมบัติตามเอกสารในใบสมัครเป็นเบื้องต้นและจะเชิญผู้ที่เหมาะสมมาสอบคัดเลือกตามวัน เวลาและสถานที่ทำการคัดเลือก โดยจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ ทั้งนี้การคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ :  สมัครงาน

 

 

 

28 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 248 ครั้ง

Engine by shopup.com