26 มกราคม 2563

ดูบทความสำนักงานเขตสาทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่ 16 ก.ย. - 18 ต.ค. 62

สำนักงานเขตสาทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่ 16 ก.ย. - 18 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตสาทร เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 4 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 26 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ผู้สมัครต้องมีความรู้ อ่านออก เขียนได้ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความชำนาญงานในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพแข็งแรง
2. ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่อาศัยในพื้นที่เขตสาทร หรือเขตใกล้เคียง หรือสถานที่ที่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำวันได้โดยสะดวก ไม่เสียหายต่อการปฏิบัติงาน
3. ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่ 2 จากกรมขนส่งทางบก เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการจ้างและแต่งตั้งเพื่อเข้าปฏิบัติงานต้องทำสัญญาค้ำประกันความเสียหายในวงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือมีบุคคลค้ำประกันซึ่งต้องเป็นข้าราชการสามัญระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
4. ผู้สมัครสอบและคัดเลือกฯ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศนี้ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัคร หากภายหลังปรากฎว่าผู้สมัครสอบและคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสาทร ระหว่างวันที่ 16 กันยายน - 18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.00 - 16.00 น.) เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

 

 

05 กันยายน 2562

ผู้ชม 666 ครั้ง

Engine by shopup.com