22 กันยายน 2563

ดูบทความบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 14 อัตรา ตั้งแต่ 5 - 19 ก.ย. 62

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 14 อัตรา ตั้งแต่ 5 - 19 ก.ย. 62

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับบุคคลเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 14 อัตรา

1. ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม (ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดบริการสื่อสารดาวเทียม) จำนวน 2 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ

 

2. ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม (ส่วนระบบดาวเทียม) จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์

 

3. ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย (ส่วนพัฒนาการให้บริการ Internet of Things) จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) หรือ
- คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

4. ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลและอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล บางรัก) จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

 

5. ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลและอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล นนทบุรี) จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

 

6. ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ (สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 สงขลา) จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์

 

7. ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ (สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 ศรีราชา) จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์

 

8. ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ (สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 ศรีราชา) จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

9. ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ (สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 สตูล) จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์

 

10. ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ (สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 สตูล) จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

11. ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปัตตานี) จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์

 

12. ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปลวกแดง) จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์

 

13. ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปาย) จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2104-3481, 0-2104-3322, 0-2104-4256 หรือดูรายละเอียดทาง www.cattelecom.com

2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทาง www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. โดยในการกรอกใบสมัคร ผู้สมัครต้องระบุข้อ และคุณวุฒิที่สมัครคัดเลือกให้ชัดเจน หากไม่ระบุข้อที่ต้องการสมัคร หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

 

05 กันยายน 2562

ผู้ชม 1334 ครั้ง

Engine by shopup.com