26 มกราคม 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 10 - 20 ก.ย. 62

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 10 - 20 ก.ย. 62

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 4/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- การศึกษาระดับปริญญาโท ต้องเป็นหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

 

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำกองนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

3. นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะบริหารศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

4. พนักงานทั่วไป สังกัด คณะบริหารศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไป (ป.6 ขึ้นไป)

 

5. พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
- มีความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ และตรงต่อเวลา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคที่น่ารังเกียจของสังคม
- มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

6. พนักงานขับรถยนต์ ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ชนดที่ 2 หรือ ชนิด 3 และยังไม่หมดอายุ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ร่วมงานและประสานงานกับบุคคลอื่น และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดรับสมัครในวันที่ 10 - 20 กันยายน 2562 (เว้นวันหยุด ราชการ) ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

06 กันยายน 2562

ผู้ชม 246 ครั้ง

Engine by shopup.com