26 มกราคม 2563

ดูบทความสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ก.ย. 62

สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

2. พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จำนวน 3 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

3. พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

- เป็นเพศชาย ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของ ศาลจังหวัดลำพูน http://lpnc.coj.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนช่วยอำนวยการ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลำพูน ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

06 กันยายน 2562

ผู้ชม 493 ครั้ง

Engine by shopup.com