29 มกราคม 2563

ดูบทความเทศบาลนครระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ 9 - 17 ก.ย. 62

เทศบาลนครระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ 9 - 17 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งผู้ช่วยโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

3. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 4 อัตรา

- ต้องสามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้ มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญ ทางช่างไม้ ช่างปูน และซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ ได้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง ตำแหน่งภารโรง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษาเทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

06 กันยายน 2562

ผู้ชม 503 ครั้ง

Engine by shopup.com