29 มกราคม 2563

ดูบทความคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดสัมมนายกร่างหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดสัมมนายกร่างหลักสูตร

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างหลักสูตร (ฉบับปี พ.ศ.2565) และจัดทำสมรรถนะรายวิชาและสมรรถนะวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ Innovation อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

สำหรับจัดโครงการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีวัถตุประสงค์เพื่อเกิดมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2561 หาแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตร มุ่งให้เกิดมาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ด้าน (ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนสู่การปฏิบัติ, ด้านการวิจัยและนวัตกรรม, ด้านการบริการวิชาการ, ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและด้านบริหารจัดการสู่การปฏิบัติให้เกิดผล)  โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้ง 6 พื้นที่รวมโครงการ

 

 

 

 

06 กันยายน 2562

ผู้ชม 101 ครั้ง

Engine by shopup.com