22 กันยายน 2563

ดูบทความมรส.ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง ชมไพร “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

มรส.ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง ชมไพร “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

 

 

 

 

 

วันนี้(5 ก.ย.62) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานีเปิดโครงการป่าในเมืองสถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อสร้างความสุขของคนไทย หวังให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ

 

 

 

 ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดกิจกรรม “เดิน - วิ่ง ชมไพร” โดยสนับสนุน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและรถของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับ-ส่ง ในพิธีเปิดโครงการป่าในเมืองสถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 5 ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กล่าวว่า สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี มีกําหนดการเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ” ตามนโยบายของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ ระบบนิเวศป่าไม้ ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกายได้อีกด้วย

 

 

 

 ส่วน นางสาววรัญญู ราษฎร์เจริญ หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่าในพิธีเปิดโครงการป่าในเมืองสถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักกีฬาและผู้สนับสนุน กิจกรรมปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า กิจกรรมการปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ในเมือง โดยทีมรุกขกรกรมป่าไม้ ชมสวนสมุนไพร นิทรรศการสวนป่าเศรษฐกิจไม้วงศ์ยาง เยี่ยมชมแปลงปลูกผักร่วมกับไม้ป่า เยี่ยมชมและเรียนรู้การขยายพันธุ์กล้าไม้คุณภาพดีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมมุมภาพสวย กิจกรรมฐานค่ายลูกเสือ เนตรนารี นิทรรศการวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน นิทรรศการไม้เทพทาโร

 

 

 

 

 สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี มีสภาพป่าเป็นสวนป่าไม้ในวงศ์ยางที่สำคัญทางเศรษฐกิจและด้านอนุรักษ์ รวมทั้งป่าดั้งเดิมซึ่งเป็นป่าดิบแล้ง พื้นที่ขนาดใหญ่จำนวน 500 ไร่ ที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งสำนักงานของหน่วยงานกรมป่าไม้ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายของประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและต่างจังหวัด รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมทหารเกณฑ์และทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของเยาวชน เป็นแหล่งเก็บหาของป่า ได้แก่ เห็ด หน่อไม้ ผัก และสมุนไพรต่างๆ แก่คนในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์

 

 

 

 

 

06 กันยายน 2562

ผู้ชม 244 ครั้ง

Engine by shopup.com