26 มกราคม 2563

ดูบทความเพื่อนสัมพันธ์ รักกันราชมงคลสุวรรณภูมิ กิจกรรมดี ๆ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

เพื่อนสัมพันธ์ รักกันราชมงคลสุวรรณภูมิ กิจกรรมดี ๆ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนิสิตรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ส่งผลให้เกิดความสามัคคีมีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจ ในสถาบัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้ประเพณีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ธำรงไว้ซึ่งปณิธานที่ดีงาม มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้การจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ และเสริมสร้างการพัฒนานิสิตนักศึกษา ภายใต้นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม

 

 

 

 รศ.สหายพล มีชูนึก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ได้จัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมกลุ่มเพื่อนสัมพันธ์ รักกันราชมงคลสุวรรณภูมิ และกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อให้กับนักศึกษาเป็นกิจกรรมเปิดใจร่วมกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน กล้าแสดงออก และรู้จักปรับตัวเข้าหากัน ได้เรียนรู้และเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรม ยอมรับฟังและเห็นประโยชน์ความคิดของผู้อื่น อันจะก่อให้เกิดผลในเชิงบวกต่อมหาวิทยาลัย

 

 

 

 นายปริญญา แสงไวย์ นายกองค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่าการจัดโครงการเพื่อนสัมพันธ์ รักกันราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นการรวมพลังการจัดกิจกรรมของรุ่นพี่องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาในแต่ละคณะ ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อฝึกฝนการใช้สิทธิเสรีภาพ หรือการปกครองตนเองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยฝึกและปลูกฝังนิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม มีความเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมส่วนร่วม รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และ เอกลักษณ์อันดีของชาติ รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณาะ ให้กับนักศึกษา รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดโดยการผนึกกำลังจากนักศึกษา ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”โดยได้จัดให้มีพิธีเทเหล้า เผาบุหรี่ และร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพ

 

 

 

 

06 กันยายน 2562

ผู้ชม 133 ครั้ง

Engine by shopup.com