25 มกราคม 2563

ดูบทความสำนักพัฒนาสังคม รับสมัครตำแหน่งผู้สอนงานเสริมสวยและอาภรณ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 11 - 18 ก.ย. 62

สำนักพัฒนาสังคม รับสมัครตำแหน่งผู้สอนงานเสริมสวยและอาภรณ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 11 - 18 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งผู้สอนงานเสริมสวยและอาภรณ์ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในการสอนงานตัดผมชาย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

 

ผู้สมัครสอบและคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศนี้ ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัคร หากภายหลังปรากฎว่าผู้สมัครสอบและคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักพัฒนาสังคม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) ถนนมิตรไมตรี 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ระหว่างวันที่ 11 - 18 กันยายน 2562 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

07 กันยายน 2562

ผู้ชม 341 ครั้ง

Engine by shopup.com