25 มกราคม 2563

ดูบทความเทศบาลเมืองคอหงส์ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 9 - 17 ก.ย. 62

เทศบาลเมืองคอหงส์ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 9 - 17 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

สังกัด กองสาธารณสุข

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่น ที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้

- ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงและหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเแพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ)

สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

- ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

3. พนักงานจ้างทั่วไป

สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

ตำแหน่ง พนักงานประจำรถดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องเครื่องดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง ของทางราชการมาแล้ว

 

ตำแหนง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

ตำแหน่ง นักการ จำนวน 1 อัตรา

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

สังกัด กองการศึกษา

ตำแหน่ง แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน - 17 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-7428-0000-2 ต่อ 1112 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

10 กันยายน 2562

ผู้ชม 417 ครั้ง

Engine by shopup.com