26 มกราคม 2563

ดูบทความสอศ.ปลุกจิตสำนึกตระหนักถึงคุณค่าการเป็นนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี

สอศ.ปลุกจิตสำนึกตระหนักถึงคุณค่าการเป็นนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๓ ของสอศ. เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมสำนึกถึงคุณค่าของการเป็นนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี สามารถวางแผนการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จทางการศึกษา และเสริมสร้างความรู้ให้แก่ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ในการให้คำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๖๐๐ คน ประกอบด้วย นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๓ จำนวน ๓๐๐  คน  และ ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี จำนวน ๓๐๐ คน ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่  ๙  - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ รวม ๓ วัน  ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

 

 

 

 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สอศ.มีความคาดหวังว่า นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีแด่องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงควรมีความรู้ ความสามารถในงานอาชีพ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และพึงมีจิตอาสา บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม สังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต  ดังนั้น การฝึกอบรม การเข้าสู่กระบวนการขัดเกลาเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ตลอดจน การดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งความรู้ แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเรียนจบการศึกษา มีความพร้อมในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ 

 

  

 

ทั้งนี้  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒  สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรี  เมื่อคราวประชุม   วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  โดยการจัดสรรทุนการศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๕๗ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณร ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก และมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี และกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเมื่อสำเร็จการศึกษา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดสรรทุนแก่ผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีละ ๓๐๐ ทุน ซึ่งรวมผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือก และส่งต่อจากโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปีละ ๑๐ ทุน  รวมทั้งสิ้น ๑๐ รุ่น จำนวน   ๓,๐๐๐ ทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๗

10 กันยายน 2562

ผู้ชม 161 ครั้ง

Engine by shopup.com