26 มกราคม 2563

ดูบทความรมช.กนกวรรณ ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย ต้นกำเนิดอักษรไทย ปลุกกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน กศน.

รมช.กนกวรรณ ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย ต้นกำเนิดอักษรไทย ปลุกกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน กศน.

 

 

 

 

ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย แหล่งเรียนรู้ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย พร้อมให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู กศน.นักศึกษา ประชาชน ภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และบุคลากรที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการขับเคลื่อนงาน กศน. ให้สำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งมอบนโยบายด้านการศึกษา และเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมี ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม  เลขาธิการ กศน.และคณะให้การต้อนรับและนำชม

           

    

 

 

ดร.ศรีชัย  พรประชาธรรม  เลขาธิการ กศน.กล่าวว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยงานในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในจัดการศึกษา การดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนรู้ลายสือไทย “สุโขทัยเมืองนักอ่าน” ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ส่งเสริมบุคลากรในการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและประชาชนอย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมผู้เรียนในทุกช่วงวัย ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ทักษะอาชีพ การอบรมพัฒนาครู กศน. ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชน จัดตั้งการค้าออนไลน์ผ่านศูนย์ OOCC การนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการด้านการเกษตร ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) เพื่อนำความรู้ไปขยายผล ขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 

อนึ่ง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ กศน.สุโขทัย ภายใต้โครงการ “สุโขทัยเมืองนักอ่าน” เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยมีการบูรณาการความร่วมมือในการกระตุ้นและปลูกฝังนักศึกษา ประชาชนให้เห็นคุณค่าและรากเหง้าที่มีในชุมชน เป็นการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม เรียนรู้ลายสือไทยผ่าน QR Code ให้ชาวสุโขทัยได้ตระหนักและเรียนรู้ถึงรากเหง้าของมรดกทางปัญญาที่ทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และภาคภูมิใจที่ลายสือไทยเป็นต้นกำเนิดของภาษาไทยในปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การฝึกเขียนลายสือไทย บิงโกลายสือไทย โดมิโน่ลายสือไทย การ์ดคำลายสือไทย เกม Kahoot ลายสือไทย เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ที่ให้บริการครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสวรรคโลก มีการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยครูจิตอาสา ในปี 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย มุ่งส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวน 118 คน จนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน อีกทั้งยังส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับผู้ลืมหนังสือ เช่น กศน.อำเภอสวรรคโลก ได้ส่งเสริมการรู้หนังสือจนปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ แต่ยังคงส่งเสริมผู้ที่ลืมหนังสือให้สามารถอ่านออกเขียนได้อย่างต่อเนื่องกว่า 280 คนต่อปี โดยไม่ใช้งบประมาณ

 

 

ผลจากการทำงานด้วยความทุ่มเทของครู กศน.ในพื้นที่ รวมถึงผู้บริหารทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และบุคลากรที่ร่วมกันในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่คนในชุมชนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต ตามวิสัยทัศน์ที่สำนักงาน กศน.กำหนด ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลดีเด่นระดับประเทศ / รางวัลชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน และรางวัลโครงงานนักศึกษา กศน.ดีเด่น ประจำปี 2562

 

 

 

 

ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รางวัลต่าง ๆ ที่เกิดกับผู้เรียนและองค์กร สะท้อนความสำเร็จของการตั้งใจทำงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ มีผลมาจากการให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยอาศัยบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะ ครู กศน. ซึ่งอยู่ในพื้นที่และมีความใกล้ชิดกับชุมชนในการประสานงานกับภาคีเครือข่าย ปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้ การพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทและเสียสละการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ตนในฐานะผู้กำกับดูแล ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ และขอให้ทุกท่านจงเชื่อมั่นในภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของ กศน.ที่ทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งในด้านความรู้พื้นฐาน ทักษะอาชีพ ตลอดจนทักษะชีวิตให้ประชาชนคนไทยทุกคนดำรงชีพอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเท่าทัน   

 

 

 

 

10 กันยายน 2562

ผู้ชม 143 ครั้ง

Engine by shopup.com