26 มกราคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่ 16 - 20 ก.ย. 62

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่ 16 - 20 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

  • (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  • (กลุ่มงานเภสัชกรรม) จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 

 

2. นักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 

 

3. พนักงานบัตรรายงานโรค (กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์) จำนวน 6 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 

 

4. พนักงานประจำห้องทดลอง (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 

 

5. พนักงานประจำห้องยา (กลุ่มงานเภสัชกรรม) จำนวน 5 อัตรา

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 

 

6. พนักงานรักษาความปลอดภัย (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 3 อัตรา

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 

 

7. พนักงานซักฟอก (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 3 อัตรา

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 

 

8. นายช่างโยธา (กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ) จำนวน 3 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 

 

9. พนักงานช่วยการพยาบาล (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวด)

  • (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
- ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330-372 ชั่วโมง) หรือประเภทการนวดไทย (800 ชั่วโมง) จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย หรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ
- อายุ 18 - 45 ปี

 

  • (กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ) จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
- ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330-372 ชั่วโมง) หรือประเภทการนวดไทย (800 ชั่วโมง) จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย หรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ
- อายุ 18 - 45 ปี

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

11 กันยายน 2562

ผู้ชม 165 ครั้ง

Engine by shopup.com