10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความเทศบาลนครเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.ย. 62

เทศบาลนครเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
- ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

 

2. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

 

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษ์ หรือในสาขาวิชาทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษ์ หรือในสาขาวิชาทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

 

4. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
- ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

5. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 6 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

6. ตำแหน่ง แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ ยื่นเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการศึกษา การท่องเที่ยวและการกีฬา นครเชียงราย อาคารพญาเม็งราย เทศบาลนครเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

11 กันยายน 2562

ผู้ชม 1035 ครั้ง

Engine by shopup.com