27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ย. 62

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง รับสมัครงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (กรณีอายุมากกว่าให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- มีความสามารถในการพัฒนากิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และการจัดกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความสามารถในการนำเสนอกิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจ และดึงดูดผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล เชิงวิชาการ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และ มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและที่ทำงาน
- มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Internet และการจัดการงานเอกสารได้เป็นอย่างดี

 

 

2. นักกิจกรรมการตลาด/พนักงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (กรณีอายุมากกว่าให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ นิทเศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการประสานงานการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก อพวช.
- สามารถทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และสามารถนำเสนอกิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจ และดึงดูด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล เชิงวิชาการ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และ มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและที่ทำงาน
- มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Internet และการใช้ Social Media รวมถึงจัดการงานเอกสารได้เป็นอย่างดี

 

 

3. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมชิ้นงานและอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- สำหรับการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. / มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- สามารถทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และสามารถนำเสนอกิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจ และดึงดูด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และ มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและที่ทำงาน
- กรณีที่มีความสามารถในการขับรถบรรทุก (ใบขับขี่ประเภท ท.2) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจ ขอเชิญส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สมัครงานพร้อมแนบเอกสารสรุปข้อมูลส่วนตัว/ประวัติการทำงาน (Resume) และผลงานที่เคยผ่านมา (Portfolio)/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ scrv@nsm.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-2577-9999 ต่อ 1416 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2562

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

12 กันยายน 2562

ผู้ชม 2594 ครั้ง

Engine by shopup.com