02 มิถุนายน 2563

ดูบทความสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย รับสมัครบุคคลจ้างเหมา จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.ย. 62

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย รับสมัครบุคคลจ้างเหมา จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ 2563 ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี

 

2. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

3. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติการจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

4. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

5. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติด้านการพัสดุและสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทางพาณิชยการ มีความรู้งานพัสดุ ปฏิบัติงานในระบบพัสดุ EGP

 

6. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเท่าทางพาณิชยการ เลขานุการ หรือมีวุฒิสูงกว่าที่กำหนด และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานธุรการ

 

7. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกวานี้

 

8. ตำแหน่งช่วยปฏบัติงานพ่อบ้าน จำวน 4 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรประโยค (ม.6) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกวานี้

 

9. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานแม่บ้าน จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรประโยค (ม.6) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกวานี้

 

10. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
- มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

11. ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานยาม จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกวานี้

 

12 ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานคนสวน จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาประถมศึกษา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานภาคสนาม

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

การรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 13 - 23 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

16 กันยายน 2562

ผู้ชม 553 ครั้ง

Engine by shopup.com