31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 22 ต.ค. 62

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 22 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านโป่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กอทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

 

2. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

 

3. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

4. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ทางอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 - 22 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

 

30 กันยายน 2562

ผู้ชม 1476 ครั้ง

Engine by shopup.com