19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาส่งเสริมทักษะวิชาชีพ นศ.สู่สังคม

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาส่งเสริมทักษะวิชาชีพ นศ.สู่สังคม

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ฝึกอบรมการออกแบบโรงเรือนให้กับนักศึกษา เป็นการพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานได้มาตรฐาน สู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมี อาจารย์พิรุณ ชมศรี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร เรื่อง การออกแบบโรงเรือน ณ ห้อง ๑๘๕๕ อาคาร ๑๘ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 

 

 

 

04 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 134 ครั้ง

Engine by shopup.com