19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความมทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ สถานประกอบการ 4 แห่ง

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ สถานประกอบการ 4 แห่ง

 

 

 

ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 กองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีลงนาม ความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU) กับ สถานประกอบการ 4 แห่ง  โดยมี ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมพิธีจากสถานประกอบการทั้ง 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด บริษัท บันยัน เดอะรีสอร์ท หัวหิน บริษัท หัวหินการบัญชีและกฎหมาย จำกัด และบริษัท หัวหินสาร จำกัด  ซึ่งพิธีลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU) มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิต ที่สามารถนำความรู้ในสถานศึกษาไปใช้กับการปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอีกด้วย ในการนี้ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา อาคารเฉลิม พระเกียรติ 84 พรรษา วิทยาเขตวังไกลกังวล

 

 

 

04 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 220 ครั้ง

Engine by shopup.com