23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 ต.ค. 62

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่้อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก)

1. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรุด 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเคียนชา 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านนาเดิม 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบุรี 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุพี 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแตน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 3 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลท่าฉาง 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลพุนพิน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลพนม 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลไชยา 1 อัตรา

 

 

กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข)

5. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 10 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเคียนชา 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลท่าชนะ 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านตาขุน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลพนม 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงสระ 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองศก 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกใต้ 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนกเภา 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องช้าง 1 อัตรา

 

6. ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลท่าฉาง 1 อัตรา

 

 

กลุ่มตามลักษณะงาน เทคนิค

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณศุข จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุกะแซง 1 อัตรา

 

 

กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ

8. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชัยบุรี 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลพระแสง 1 อัตรา

 

9. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านนาสาร 1 อัตรา

 

10. ตำแหน่ง พนักงานประจำ จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 1 อัตรา

 

11. ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 1 อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 

2. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงชั้นหนึ่ง

 

3. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
- ได้รัปบริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายบำบัด

 

4. ตำแหน่ง เภสัชกร
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

 

5. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

6. ตำแหน่ง นักโภชนาการ
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

 

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน

 

8. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ (ม.6)

 

9. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ (ม.6)

 

10. ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก
- ไม่ต่ำกว่าวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 

11. ตำแหน่ง พนักงานเปล
- ไม่ต่ำกว่าวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

05 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1905 ครั้ง

Engine by shopup.com