23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 ต.ค. 62

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รักการทำงานบริการ
- สามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และ Photoshop
- ถ้ามีประสบการณ์ หรือมีทักษะความรู้ในการติดต่อสื่อสาร ด้านการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

 

4. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

 

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

 

8. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ (ม.3, ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

9. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

10. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน
- มีใจรักงานบริการ

 

11. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่และ
- ได้รับวุฒิมัธยมตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
- มีใจรักงานบริการ

 

12. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา

* ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

* ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ หรือ
- ได้รับวุฒิมัธยมตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

 

* ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
- ได้รับวุฒิประถมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ (ป.4 - ม.6) หรือ
- มีใจรักงานบริการ
- ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

* ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ (ม.3 - ม.6) หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0-2202-6800 ต่อ 1518 ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

08 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 290 ครั้ง

Engine by shopup.com