23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 31 ต.ค. 62

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 31 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ครั้งที่ 3/2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา) จำนวน 1 อัตราและสำรอง
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(งานเลนส์แก้วตาเทียม) จำนวน 1 อัตราและสำรอง
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(ศูนย์เครื่องมือพิเศษ) จำนวน 1 อัตราและสำรอง
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพอ่อนโยนต่อผู้รับบริการ
- ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านจักษุไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป และรู้จักเครื่องมือพิเศษทางจักษุเบื้องต้นว่าเครื่องมือแต่ละเครื่องมีประโยชน์อย่างไร
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตราและสำรอง
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

5. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตราและสำรอง
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel และ Internet ได้
- มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

6. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราและสำรอง
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยการหรือสาขาอื่นที่มีการศึกษาวิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel และ Internet ได้
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

7. ตำแหน่งนักทัศนมาตร จำนวน 1 อัตราและสำรอง
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางทัศนมาตรศาสตร์ และได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตร
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel และ Internet ได้
- มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

8. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราและสำรอง
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel และ Internet ได้
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

9. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตราและสำรอง
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างอุปกรณ์การแพทย์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel และ Internet ได้
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราและสำรอง
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี พาณิชยการหรือสาขาอื่นที่มีการศึกษาวิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel และ Internet ได้
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตราและสำรอง
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางสาขาที่ ก.พ. รับรอง (หากจบการศึกษาทางพาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ สาขาการประชาสัมพันธ์ การตลาด การขาย การสื่อสาร การโฆษณา วารสารศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel และ Internet ได้
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

12. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตราและสำรอง
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางสาขาที่ ก.พ. รับรอง
- อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel และ Internet ได้
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

13. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ จำนวน 1 อัตราและสำรอง
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel และ Internet ได้
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

14. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตราและสำรอง
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel และ Internet ได้
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

15. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตราและสำรอง
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel และ Internet ได้
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 ตุลาคม 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3438-8700-2, 0-3422-5818, 0-3432-1244 ต่อ 5117

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร / คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

 

09 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 304 ครั้ง

Engine by shopup.com