27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึัง 17 ต.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึัง 17 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา (สำนักปลัด อบต.)

- มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานที่ระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ)
- ได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด (ใบขับขี่ชนิดที่ 2)
- มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้แลฃะทักษะเฉพาะบุคคล ที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ (ไม่กำหนดคุณวุฒิ)

 

 

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา (กองช่าง)

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นผู้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 4 อัตรา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนห้วยแม่เปา หมู่ 5 จำนวน 2 อัตรา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระแส หมู่ 7 จำนวน 1 อัตรา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเจ้า หมู่ 13 จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เกี่ยวการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ช่วยเหลืออบรมเลี้ยงดูเด็กหรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย (ไม่กำหนดคุณวุฒิ)

(รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 2 ลงวันที่ 25 มกราคม 2554 ข้อ 2 ประกอบหนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 77 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547)

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

การสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ผู้ที่จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

10 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 742 ครั้ง

Engine by shopup.com