13 สิงหาคม 2563

ดูบทความคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 11 อัตรา

1. สาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 0113)
- วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาโท ที่มีผลงานวิจัย และ มีผลงานวิชาการ ที่เทียบได้กับงานวิจัย ทางสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาบาลี ภาษาสันกฤต ภาษาเขมร จารึก ภาษาไทย จารึกตะวันออก จารึกศึกษาหรือภาษาและการสื่อสารวรรณคดีไทย หรือวรรณคดีเปรียบเทียบ

 

2. สาขาวิชาภาษาไทย 2 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 1560 และ 2238)
- วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางสาขาภาษาไทย ภาษาศาสตร์ หรือภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร จารึกภาษาไทย จารึกศึกษา หรือภาษาและการสื่อสาร วรรณคดีไทยหรือวรรณคดีเปรียบเทียบ

 

3. สาขาวิชาภาษาจีน 1 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 3735)
- วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางสาขวิชาภาษาจีนโบราณ ภาษาจีนธุรกิจ ล่าม และการแปลภาษาจีน

* ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK ระดับ 6)
* ผ่านการทดสอบวัดระดับการพูดภาษาจีน (HSKK ระดับสูง)

 

4. สาขาวิชาภาษามลายู 1 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 3733)
- วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางภาษามลายูหรือภาษาศาสตร์ ภาษามลายู

* ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาภาษามลายู หรือภาษาศาสตร์ภาษามลายุ และปริญญาตรีที่สาขาภาษามลายู (เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2)

 

5. สาขาวิชาอินโดนีเซีย 1 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 3736)
- วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางสาขาวิชาภาษาอินโดนีเซีย หรือภาษาศาสตร์ภาษาอินโดนีเซีย

* ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาภาษาอินโดนีเซีย หรือ ภาษาศาสตร์อินโดนีเซีย และปริญญาตรีสาขาภาษามลายู (เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2)

 

6. สาขาวิชาสารสนเทศ 1 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 3737)
- วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หรือ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

 

7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 3728 และ 3738)
- วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางเศรษฐศาสตร์ ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

* ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์การจัดการ หรือเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ หรือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือสาขาทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศ

 

8. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 3731 และ 3732)
- วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางสังคมสงเคราะห์ นโยบายสังคม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 9400 โทร. 073-331304 หรือ 073-313928-45 ต่อ 3028 สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

25 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1684 ครั้ง

Engine by shopup.com