25 มกราคม 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พ.ย. 62

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พ.ย. 62

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ

1. สังกัดภาควิชาการเงินและการบัญชี จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การสอบบัญชีและตรวจสอบ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านการเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา

 

2. สังกัดภาควิชาการจัดการธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 อัตรา

 

3. สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา จำนวน 4 อัตรา
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านนิติศาสตร์ กฎหมายมหาชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ทางด้านนิติศาสตร์ กฎหมายมหาชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารการพัฒนา รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา

 

4. สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านการจัดการโรงแรม ภัตราคาร การจัดการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา

 

5. สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วรรณคดีอังกฤษ-อเมริกัน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

- TOEFL (Paper) คะแนนขั้นต่ำ 550
- TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 213
- TOEFL (IBT) คะแนนขั้นต่ำ 79 - 80
- IELTS คะแนนขั้นต่ำ 6.5
- CU-TEP คะแนนขั้นต่ำ 75
- KU-EPT คะแนนขั้นต่ำ 65
- TOEIC คะแนนขั้นต่ำ 700

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอกในหลักสูตรที่สอดคล้องกันหรือมีประสบการณ์ที่ตรงกับสาขาที่รับสมัคร
2. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานสอนในระดับมหาวิทยาลัย (โดยมีเอกสารรับรอง ระบุระยะเวลาการปฏิบัติงาน ภาระงานสอน-รายวิชาที่สอน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ห้องเลขที่ 1-109 อาคารบริหาร ชั้น 1 หรือส่งเอกสาร (วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน") ได้ที่หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เลขที่ 59/1 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 0-4272-5017 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.csc.ku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

 

31 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 2393 ครั้ง

Engine by shopup.com