13 สิงหาคม 2563

ดูบทความสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 11 - 29 พ.ย. 62

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 11 - 29 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 7 ตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางปรัชญา สาขาใดสาขาหนึ่ง ทางจิตวิทยา


2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 ตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


3. ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

 

วัน เวลา และสถานรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://nsc.thaijobjob.com ในหัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ" ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. ได้ที่ http://www.ocsc.go.th/civilservant/accreditation ในหัวข้อ "ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-accreditation)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

02 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 1984 ครั้ง

Engine by shopup.com