26 มกราคม 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 4 - 15 พ.ย. 62

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 4 - 15 พ.ย. 62

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 5/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- การศึกษาระดับปริญญาโท ต้องเป็นหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

 

2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องศึกษาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต กรณีได้รับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องจะต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งในระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซตืด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น PHP frameworks, React, Angular, Node.js เป็นต้น ซึ่งตอบสนองต่ออุปกรณ์ทุกชนิด (responsive) รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySOL หรือฐานข้อมูลอื่นๆ ตามความเหมาะสม
- มีความรู้ด้านการเขียนภาษาที่จำเป็นต่อการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น PHP, HTML5, Bootstrap, JavaScript, CSS, AJAX, JQuery, XML, ASP.NET เป็นต้น
- มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่ายภายใต้ระบบปฏิบัติการ Linux (Debain และ Ubuntu) และมีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย (Network) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริการที่ดี สุภาพ มีความสนใจด้านการเกษตร มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ที่

 

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำกองนโยบายและแผน สังกัด สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องศึกษาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต กรณีได้รับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องจะต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งในระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซตืด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น PHP frameworks, React, Angular, Node.js เป็นต้น ซึ่งตอบสนองต่ออุปกรณ์ทุกชนิด (responsive) รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySOL หรือฐานข้อมูลอื่นๆ ตามความเหมาะสม
- มีความรู้ด้านการเขียนภาษาที่จำเป็นต่อการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น PHP, HTML5, Bootstrap, JavaScript, CSS, AJAX, JQuery, XML, ASP.NET เป็นต้น
- มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่ายภายใต้ระบบปฏิบัติการ Linux (Debain และ Ubuntu) และมีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย (Network) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นามน 1 อัตรา และพื้นที่ในเมือง 1 อัตรา) จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ป.4 ขึ้นไป)

 

5. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด คณะบริหารศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ป.4 ขึ้นไป)

 

6. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ป.4 ขึ้นไป)

 

7. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ป.4 ขึ้นไป)

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดรับสมัครในวันที่ 4 - 15 พฤศจิกายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 ภาคเช้า เวลา 09.00- 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

02 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 1080 ครั้ง

Engine by shopup.com