27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ย. 62

โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิเคาะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่

 

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- อายุระหว่าง 20 - 40 ปี
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในระดับเดียวกันในสาขาการบัญชี
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) จำนวน 6 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาลเด็กและผู้สูงอายุ) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

5. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

6. ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

7. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

8. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) จำนวน 4 อัตรา
- เพศชาย
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

9. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ความสะอาด) จำนวน 4 อัตรา
- อายุระหว่าง 20 - 50 ปี
- ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สธ.โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0 44 313 870 ต่อ 404, 416

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

06 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 289 ครั้ง

Engine by shopup.com