25 มกราคม 2563

ดูบทความเทศบาลเมืองชลบุรี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พ.ย. 62

เทศบาลเมืองชลบุรี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองชลบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักปลัดเทศบาล

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

 

 

กองคลัง

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 

 

สำนักการช่าง

3. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

4. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครืองกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครืองกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครืองกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

5. พนักงานขับรถยนต์ (ประเภทผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ขับรถยนต์และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 ตามกฎหมาย โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

6. ผู้ช่วยช่างไม้ (ประเภทผู้มีทักษะ) จำนวน 2 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในด้านช่างไม้ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

7. คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในนหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองชลบุรี ในระหว่างวันและเวลาราชการ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองชลบุรี

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

06 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 630 ครั้ง

Engine by shopup.com