27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความมรส.ต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.สุราษฎร์ฯ  ร่วมส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

มรส.ต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.สุราษฎร์ฯ  ร่วมส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

 

 

 

 

 

วันนี้(5 พ.ย. 62) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอาจารย์อาดือนา นิโด รองคณบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าอวยพรและแสดงความยินดี ในโอกาสสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มีมติแต่งตั้ง ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม เป็นรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และร่วมหารือในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจ มหาวิทยาลัยในด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 145 ครั้ง

Engine by shopup.com