26 มกราคม 2563

ดูบทความคณะบริหารธุรกิจฯ จัดอบรม Train the Trainers and Team Based Teaching

คณะบริหารธุรกิจฯ จัดอบรม Train the Trainers and Team Based Teaching

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรม Train the Trainers and Team Based Teaching แก่อาจารย์ บุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2562 ณ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

 

 

 

 

 การอบรม Train the Trainers and Team Based Teaching มีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์ที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนภายใต้แนวคิด “หลักสูตร SE101@U” เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นหลักสูตรให้แก่นักศึกษา ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป  โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และทีมงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

 

 

 

 โดยการอบรมดังกล่าวฯ อยู่ภายใต้โครงการ SET Social Impact SE101@University เป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยนำร่อง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) เพื่อเตรียมความพร้อมในเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร SET SE101 ประกอบด้วย SET SE 101 Curriculum เนื้อหาหลักสูตรธุรกิจ เพื่อสังคมเบื้องต้นและแนวทางการบริหารหลักสูตร Advisory Services คำปรึกษาในการออกแบบหลักสูตร กิจกรรม และการสอนในทุกระดับ Train the Trainers อบรมเชิงปฏิบัติการ อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สอนและ Learning with Expert สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในความรู้ที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้ดูงาน และกิจกรรมพิเศษ เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นหลักสูตรให้แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

 

06 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 112 ครั้ง

Engine by shopup.com