25 มกราคม 2563

ดูบทความงานเดินรถแขวงแก่งคอย รับสมัครตำแหน่ง ลูกจ้างเฉพาะงานทำหน้าที่พนักงานคุมประแจทางหลีกสถานี จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 26 พ.ย. 62

งานเดินรถแขวงแก่งคอย รับสมัครตำแหน่ง ลูกจ้างเฉพาะงานทำหน้าที่พนักงานคุมประแจทางหลีกสถานี จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 26 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศงานเดินรถแขวงแก่งคอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ลูกจ้างเฉพาะงานทำหน้าที่พนักงานคุมประแจทางหลีกสถานี จำนวน 15 อัตรา

- เพศชาย มีสัญชาติไทย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน ร.ด. จบปีที่ 3 แล้ว

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

- คุณวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

- ไม่เคยถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก ตามระเบียบหรือข้อบังคับการรถไฟฯ และที่อื่น

- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

- ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นวัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง

- สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่รับสมัครสอบ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการงานเดินรถแขวงแก่งคอย กองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย อาคารสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย ชั้น 2 ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 - 22, 25 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

07 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 579 ครั้ง

Engine by shopup.com