25 มกราคม 2563

ดูบทความองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ย. 62

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้าง พนักงาน Out Source ที่ปฏิบัติงานใน อ.ส.ค. และบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามโครงการจัดทำหลักสูตร การสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานการเงิน 2 จำนวน 1 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการเงินและการธนาคาร หรือด้านบัญชี

 

2. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

3. ตำแหน่งพนักงานเกษตร 2 จำนวน 2 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 

4. ตำแหน่งพนักงานสัตวบาล 2 จำนวน 1 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ หรือสาขาการจัดการผลิตสัตว์

 

5. ตำแหน่งช่าง 2 จำนวน 1 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา หรือสาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

 

6. ตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า 2 จำนวน 2 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านพาณิชยการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการการขนส่ง สาขางานการจัดการคลังสินค้า หรือสาขาการตลาด

 

7. ตำแหน่งพนักงานผลิต 2 จำนวน 5 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา หรือสาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

 

8. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริม 2 จำนวน 1 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ หรือสาขาการจัดการผลิตสัตว์

 

9. ตำแหน่งพนักงานบัญชี 2 จำนวน 1 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี

 

10. ตำแหน่งพนักงานสัตวแพทย์ 2 จำนวน 2 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ หรือสาขาการจัดการผลิตสัตว์

 

11. ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 จำนวน 2 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทางด้านวิทยาศาสตร์

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ขอรับใบสมัครหรือ Download ใบสมัครที่ www.dpo.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 4 - 15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น.) ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 160 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร. 0-3690-9685

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

07 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 442 ครั้ง

Engine by shopup.com