25 มกราคม 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 29 พ.ย. 62

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 29 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

1. ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 4 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายสถานสงเคราะห์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 อัตรา

 

 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา

1. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ผู้ช่วยครู) จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา

1.1 ครูอัตราจ้าง (ผู้ช่วยครู) (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

 

1.2 ครูอัตราจ้าง (ผู้ช่วยครู) (กลุ่มวิชาปฐมวัย) จำนวน 2 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

 

1.3 ครูอัตราจ้าง (ผู้ช่วยครู) (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

 

1.4 ครูอัตราจ้าง (ผู้ช่วยครู) (กลุ่มวิชาพลศึกษา) จำนวน 2 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

 

1.5 ครูอัตราจ้าง (ผู้ช่วยครู) (กลุ่มวิชาภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

 

1.6 ครูอัตราจ้าง (ผู้ช่วยครู) (กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

 

17. ครูอัตราจ้าง (ผู้ช่วยครู) (กลุ่มวิชาดนตรีไทย) จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

 

 

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

- สังกัดฝ่ายตรวจสอบติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการกองแผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

 

 

3. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา

- สังกัดฝ่ายพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายส่งเสริมสุขภาพกีฬา และนันทนาการ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
- หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

 

 

4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

- สังกัดโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

 

 

5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

- สังกัดโรงเรียนบ้านแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

 

 

6. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

- สังกัดฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง จำนวน 1 อัตรา

 

 

7. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

- สังกัดฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง จำนวน 1 อัตรา

 

 

8. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

- สังกัดฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง จำนวน 1 อัตรา

 

 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

1. ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

- สังกัดฝ่ายสถานสงเคราะห์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

- สังกัดฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง จำนวน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่งพนักงานขับเรือยนต์หรือนายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา

- สังกัดฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครฯ สามารถขอรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวนใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ (หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-998333 ต่อ 233 โดยการรับสมัครครั้งนี้ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้สมัคร 1 ท่าน มีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

 

 

07 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 489 ครั้ง

Engine by shopup.com