26 มกราคม 2563

ดูบทความมรส.เปิดเวทีเสนอ16 โครงการเพื่อแผ่นดิน ยกระดับ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชน

มรส.เปิดเวทีเสนอ16 โครงการเพื่อแผ่นดิน ยกระดับ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชน

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

วันนี้(5 พ.ย.62) ที่ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเวทีนําเสนอผลงานการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่การสร้างรายได้ชุมชน ในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 16 โครงการเพื่อแผ่นดิน" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อกระตุ้นความสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น ภายใต้สโลแกน “อําเภอไชยา อําเภอเดียว เที่ยวทั้งตําบล” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการนำเสนอโครงการกว่า 300 คน ประกอบด้วย นายอําเภอไชยา ผู้นําชุมชนในพื้นที่อําเภอไชยา คณาจารย์ และนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์

 

 

 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิด “การนําเสนอโครงการยกระดับ และพัฒนาการท่องเที่ยวอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี"  กล่าวว่า อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอําเภอที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ที่หลากหลาย ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน อีกทั้งอําเภอไชยายังมีแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียง อาทิเช่น วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร และมีของดีขึ้นชื่อ อย่างไข่เค็มไชยา ในการจัดทําโครงการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สวยงามหลายแห่ง จากการเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าว ทําให้ประชาชน ทั่วไปเกิดความสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้น ดั่งสโลแกนที่ว่า “อําเภอไชยา อําเภอเดียว เที่ยวทั้งตําบล” จากการดําเนินการจัดทําโครงการ ในปัจจุบันทําให้อําเภอไชยาเป็นที่รู้จักของ นักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ที่ปรึกษาโครงการ และประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า โครงการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชา การบริหารและการประเมินผลโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อประกาศการเป็น สถานที่ท่องเที่ยวเมืองรอง และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยว ทําให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติทางด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะ สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ รับผิดชอบต่อหน่วยงาน และสังคม

 

 

 

 

 ด้านนาย อภิสิทธิ์ พูลแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จากกการได้ร่วมพูดคุยกันของนักศึกษาในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยทางรายวิชาการประเมินผลโครงการ จึงได้ข้อสรุปในการร่วมกันกำหนดพื้นที่เป้าหมายคือ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบตามแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติจริง และการลงพื้นที่วิจัยเชิงสำรวจจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันลงพื้นที่และนำผลการสำรวจมาอภิปรายเรียงลำดับความลำบากและความต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ใช้หลักการมีส่วนร่วมทางสังคม ซึ่งงบประมาณในการดำเนินโครงการเกิดจากคนในพื้นที่ที่มีความเต็มใจและตั้งใจที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนบ้านเกิดที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งนักศึกษาต้องลงพื้นที่และอาศัยอยู่ร่วมกับชุมชน เพราะต่อไปในอนาคตนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

07 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 89 ครั้ง

Engine by shopup.com