27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 พ.ย. 62

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 พ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 23 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในหน้าที่และปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

2. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด กลุ่มภารกิจด้านการปฐมภูมิ 1 อัตรา กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 1 อัตรา จำนวน 2 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในหน้าที่และปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิตกายภาพ และได้รับอนุมัติใบประกอบวิชาชีพ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

3. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ จำนวน 2 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในหน้าที่และปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศซกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศซกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัต

 

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ กลุ่มงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในหน้าที่และปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า

 

6. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 6 อัตรา
- เพศหญิง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า

 

7. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มภากิจด้านการพยาบาล จำนวน 7 อัตรา
- เพศหญิง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 3 อาคาร 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

07 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 501 ครั้ง

Engine by shopup.com