25 มกราคม 2563

ดูบทความองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 11 พ.ย. - 10 ธ.ค. 62

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 11 พ.ย. - 10 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 5 ปฏิบัติงาน ณ แผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม จำนวน 3 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย์ และต้องมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ปฏิบัติงาน ณ แผนกแผนงานและงบประมาณ กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์

 

3. ตำแหน่งนิติกร 4 ปฏิบัติงาน ณ แผนกนิติการและระเบียบกองกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์

 

4. ตำแหน่งมัคคุเทศก์ 4 ปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารการท่องเที่ยว กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 1 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการท่องเที่ยว


5. ตำแหน่งนักส่งเสริม 4 ปฏิบัติงาน ณ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านส่งเสริมการเกษตร ด้านสัตวบาล หรือด้านสัตวศาสตร์


6. ตำแหน่งนักการตลาด 4 ปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สำนักงน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 อัตรา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจหรือด้านการตลาด

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครทาง Internet โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.dpo.go.th และ https://dpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

08 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 1036 ครั้ง

Engine by shopup.com