25 มกราคม 2563

ดูบทความครุฯ มรส.เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง สร้างทักษะความเป็นครูผ่านการเรียนรู้บริบทจริง

ครุฯ มรส.เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง สร้างทักษะความเป็นครูผ่านการเรียนรู้บริบทจริง

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พัฒนาและหล่อหลอมความเป็นครูผ่านการเรียนรู้บริบทจริงในสถานที่จริง หวังสร้างทักษะการทำงานให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นครูอย่างเต็มตัว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมครุพัฒน์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวว่า โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ถือเป็นสถานบันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาและหล่อหลอมความเป็นครูให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ด้วยเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้บริบทจริงในการประกอบอาชีพ และนำหลักทฤษฎีและแนวคิดต่างๆที่ได้เรียนรู้ในรายวิชามาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างทักษะการทำงานให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นครูอย่างเต็มตัว


ด้าน ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้มีการกำหนดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ซึ่งบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อช่วงเวลาดังกล่าวคือ ครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้งระบบ รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและพัฒนานักศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณะครุศาสตร์ ซึ่งจะต้องร่วมกันพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้มีความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มี

 

 

 

 

 

 

 

 

08 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 104 ครั้ง

Engine by shopup.com