27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 ธ.ค. 62

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 9 อัตรา

1. โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง จำนวน 1 อัตรา

2. โรงเรียนบ้านพร้าว จำนวน 1 อัตรา

3. โรงเรียนประชาสามัคคี จำนวน 1 อัตรา

4. โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง จำนวน 1 อัตรา

5. โรงเรียนบ้านปากรอง จำนวน 1 อัตรา

6. โรงเรียนบ้านป่าคาย จำนวน 1 อัตรา

7. โรงเรียนบ้านป่าช่าน จำนวน 1 อัตรา

8. โรงเรียนวัดทองแท้ (จ่างอนุกูลพิทยา) จำนวน 1 อัตรา

9. โรงเรียนบ้านยางโกลน จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

1. วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า

2. สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย

3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

5. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

10 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 308 ครั้ง

Engine by shopup.com