27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความกองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ม.ค. 63

กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ม.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกองพลทหารราบที่ 5 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 25 อัตรา

2. ตำแหน่ง เสมียนกำลังพล (ชกท.716) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) และช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631)

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2541) และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2533) คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

2. ตำแหน่ง เสมียนกำลังพล (ชกท.716) รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2545) และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2533) คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ กับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) และตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2545) และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2533) คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างยนต์

4. สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สมัครได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 5 อาคารใหม่ชั้น 2 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบและคุณสมบัติ

 

 

 

 

11 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 1435 ครั้ง

Engine by shopup.com