28 มกราคม 2563

ดูบทความหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของกองทัพบก จำนวน 243 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ม.ค. 63

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของกองทัพบก จำนวน 243 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ม.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง รับการสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครสอบกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประเภทนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน เพื่อบรรจุในตำแหน่งครูฝึก, ครูวิชา.., ผู้ช่วยครูฝึก, ผู้ช่วยครูวิชา...สังกัดศูนย์การฝึก/หน่วยฝึก นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ยกเว้นมณฑลทหารบกที่ 11 โดยบรรจุในตำแหน่ง ผู้บังคับหมวด กองร้อยมณฑลทหารบก, รองผู้บังคับหมวด กองร้อยมณฑลทหารบก และตำแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จำนวน 243 อัตรา แบ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 64 อัตรา นายทหารประทวน 179 อัตรา

 

คุณวุฒิการศึกษา

1. กรณีสอบบรรจุเข้าทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ

2. กรณีสอบบรรจุเข้าทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารประทวน ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราลวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในระหว่าง วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครสอบ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

11 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 368 ครั้ง

Engine by shopup.com