27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 ม.ค. 63

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 ม.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

กลุ่มงานเทคนิค

 

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทุบรี จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทุบรี จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทุบรี จำนวน 2 อัตรา

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา

 

 

กลุ่มงานบริการ

12. ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทุบรี จำนวน 1 อัตรา

13. ตำแหน่งพนักงานธุรการ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทุบรี จำนวน 1 อัตรา

14. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ผู้ประกอบอาหาร) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา

15. ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา

16. ตำแหน่งพนักงานบริการ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา

17. ตำแหน่งพนักงานบริการ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา

18. ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 อัตรา

19. ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 อัตรา

 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

20. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานที่รับสมัครและแต่ละตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

20 มกราคม 2563

ผู้ชม 1059 ครั้ง

Engine by shopup.com