10 เมษายน 2563

ดูบทความโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 63

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 63

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
- ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
- ผู้สมัครสอบต้องมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้
- ผู้สมัครต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรวิชาการทหารชั้นปีที่ 3 หรือได้รับการผ่อนผันทางทหาร
- ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการจ้างจะต้องทำหนังสือค้ำประกันความเสียหายเป็นจำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือกรณีใช้บุคคลค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่า

 

 

2. ตำแหน่งพนักงานเปล (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
- ผู้สมัครต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรวิชาการทหารชั้นปีที่ 3 หรือได้รับการผ่อนผันทางทหาร
- ผู้สมัครสอบต้องมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

 

 

3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาตอนปลาย
- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
- ผู้สมัครต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรวิชาการทหารชั้นปีที่ 3 หรือได้รับการผ่อนผันทางทหาร
- ผู้สมัครสอบต้องมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่) ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

20 มกราคม 2563

ผู้ชม 372 ครั้ง

Engine by shopup.com