23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความเทศบาลเมืองราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 ม.ค. 63

เทศบาลเมืองราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 ม.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักงานปลัดเทศบาล

พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานธุรกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. ตำแหนง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

งานสถานีขนส่ง

3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

งานการเจ้าหน้าที่

4. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา

 

งานรักษาความสงบ

5. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 6 อัตรา

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธาาณภัย

6. ตำแหน่ง ทำหน้าที่ดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

 

 

กองคลัง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมยานยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

งานสาธารณูปโภค

3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

4. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

 

กองสาธาาณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานรักษาความสะอาด

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

2. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 6 อัตรา

3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา

 

งานป้องกันและควบคุมโรคฯ

4. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา

 

 

สำนักการศึกษา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานกีฬาและนันทนาการ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

งานโรงเรียน

2. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 7 อัตรา

 

งานการเจ้าหน้าที่

3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

งานธุรการ

4. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

งานวางแผนและโครงการ

5. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

งานงบประมาณ

6. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

งานโรงเรียน

7. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา

 

งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานฯ

8. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

งานการศึกษาปฐมวัย

9. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

 

กองช่างสุขาภิบาล

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม

2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

 

กองสวัสดิการสังคม

พนักงานจ้างทั่วไป

งานธุรการ

1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา

 

 

กองการประปา

พนักงานจ้างทั่วไป

งานพัสดุและทรัพย์สิน

1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา

 

งานพัฒนารายได้

2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

งานธุรการ

3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

งานซ่อมบำรุง

4. ตำแหน่ง พนักงานซ่อมท่อ จำนวน 1 อัตรา

 

งานผลิต

5. ตำแหน่ง ทำหน้าที่ผลิตน้ำประปา จำนวน 2 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 28 มกราคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) เทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3232-1312

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

20 มกราคม 2563

ผู้ชม 410 ครั้ง

Engine by shopup.com