23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความกรมการจัดหางาน รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. - 24 ก.พ. 63

กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. - 24 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา

- ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการแนะแนว ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ทางจิตวิทยาสังคม ทางจิตวิทยาการศึกษา ทางสถิติ ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาญี่ปุ่น และทางภาษาจีน

- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ะจสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือ https://doe.thaijobjob.com หัวข้อ "สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ" ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เวันวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

21 มกราคม 2563

ผู้ชม 1406 ครั้ง

Engine by shopup.com