22 กันยายน 2563

ดูบทความศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 24 อััตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.พ. 63

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 24 อััตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสาธารณสุข หากได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสาธารณสุข หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสาธารณสุข 1 - 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ให้สามารถทำงานได้ปกติ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น

 

3. ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 19 อัตรา

- วุฒิการศึกษาต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้

 

4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ประจำจุดจอด) จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิการศึกษต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ/หรือผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐษน (EMT - B)
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้

 

5. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน) จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิการศึกษาต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.00 - 16.00 น.) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-220-7570

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

25 มกราคม 2563

ผู้ชม 1020 ครั้ง

Engine by shopup.com