23 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความกรมสรรพากร รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 266 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 27 ก.พ. 63

กรมสรรพากร รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 266 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 27 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชิาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 80 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

 

3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

 

4. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

 

5. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

 

6. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ https://tax.thaijobjob.com  ระหว่างวันที่ 3 - 27 กมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

27 มกราคม 2563

ผู้ชม 641 ครั้ง

Engine by shopup.com